Rijeka Lika

Rijeka Lika sa približnom površinom od 1570 km/2 izvire u podnožju Velebita u južnom dijelu Ličkog polja na nadmorskoj visini od oko 600 m/2. Lika je najveća lička ponornica s dužinom od 78 km, što ju svrstava po duljini toka u drugu po veličini ponornicu Europe.

Glavni pritoci Like su Novčica i Otešica sa lijeve strane i s desne strane Glamočnica i Jadova. Lika prima i niz manjih pritoka kao što su Bogdanica, Brušanica, Lopuža, Rizvanuša, Rakovac, Bužimica, Počiteljica, Crno vrelo, Balatin...

U kanjonu Like izgrađena je brana akumulacijskog jezera Kruščica kroz koju se tok nastavlja do Lipovog polja i do ulaza u tunel Lika - Gacka. Rijeka je odsječena od ponora u Lipovom polju u kojima je ponirala i spojena s rijekom Gackom. Od izvora do Gospića Lika je svrstana u prvu kategoriju kakvoće, a nizvodno do Gusić polja u drugu kategotiju kakvoće.